EXPOSICIONES 75 ANIVERSARIO DE AGFOVAL

EXPOSICION "BIBLIOTECA ANTIGUO HOSPITAL DE VALENCIA", TE ESPERAMOS

31.7.22

1 .,- EN VACACIONES ES TIEMPO DE ..........

Repasar nuestra fototeca e intentar apreciar si hemos sido capaces de mejorar nuestra técnica en todas sus facetas en nuestras fotografías.

Si, efectivamente es así, fantástico, entonces cuando se terminen las vacaciones, toca compartir vuestra experiencia con los compañeros de Agrupación los martes y jueves.

Si comprobamos que aún necesitamos mejorar, entonces toca venir a la asociación los martes y jueves y asistir a los cursos que se dan sobre foto de estudio, Photoshop, etc.

En cualquier caso, es hora de que vengas los martes y jueves, para charlar sobre fotografía y porqué no, simplemente comentar con los compis, lo que te apetezca.

Como habrás podido apreciar, los martes y jueves a las 19:30h,  te esperamos. (En septiembre claro, ahora AGFOVAL también tiene vacaciones)

26.7.22

SENCILLAMENTE PEPE MONTES

Pepe Montés, nos ha presentado dos sesiones fotográficas de estudio, teniendo como tema la sensualidad con toques de erotismo, visto desde el punto de vista de un gran fotógrafo.

Nos ha ido desgranando los entresijos de la realización de las sesiones foto por foto, demostrando una vez más su experiencia y sabiduría técnica, con su peculiar forma de ver la fotografía de estudio, como todo buen artista.

AGFOVAL, culmina así el semestre antes de las vacaciones de verano, con una gran traca final, la clase, sí, la clase que nos ha dado Pepe Montes.

Durante estos meses del año, AGFOVAL, ha desarrollado una gran labor, con exposiciones, cursos y actos que todos los socios hemos podido disfrutar y sin duda el otoño vendrá cargado con grandes eventos con la celebración del 75 aniversario de la agrupación.

Felices vacaciones a todos


18.7.22

BASES LXII CONCURS DE FOTOGRAFIA FALLAS

BASES LXII CONCURS DE FOTOGRAFIA

 

Colaboren: CC. NUEVO CENTRO, LEVANTE-EMV, LA JOIA INDUMENTARISTAS, EUGENIA PUERTES I AGFOVAL

 

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, per mitjà del present LXII CONCURS DE FOTOGRAFIA, desitja premiar l'entusiasme de les persones que durant les Falles realitzen reportatges o fotografies de tot allò que representa l'incomparable n de les Falles.

 

PARTICIPANTS:

Totes les persones, siguen o no professionals de la fotografia.

 

MODALITATS:

Color i Blanc i Negre.

 

TEMA:

Obligatòria i exclusivament relatiu a la Festa Fallera; el seu ambient, les gents, les Falles, festejos, etc

 

OBRES:

Cada autor podrà presentar un màxim de dos fotografies per modalitat.

 

PRESENTACIÓ:

La grandària de la imatge fotogràfica no excedirà de 40 x 50 cm, i no pod ser inferior a 20 x 25 cm. Haurà d'anar muntada sobre suport blanc gid, cartó-ploma, amb mesures exteriors de 40 x 50 cm.

 

En la realització de les obres hauran d'observarse les més elementals normes de tiraje de qualitat, en atenció a la perdurabilitat i conservació de l'obra. També cal presentar l'obra per correu electrònic a cultura@fallas.com, en format JPG o TIFF amb les següents caractestiques: 1920 x 1080 píxels a 300 ppp.

 

La foto tind el nom del tol i lema. No es recollirà cap fotografia que no porte les dades correctes i no entrarà en concurs si no ha segut enviada per e-mail.

 

IDENTIFICACIÓ:

Al dors de cada obra figurarà el LEMA i TÍTOL de cada obra, utilitzant per a ai els cupons insertats en el bolled'aquestes bases. En sobre apart, degudament tancat i identificat amb el LEMA adoptat, s'inclou el bolled'inscripció degudament emplenat en tots els seus extrems. El bolletí d'inscripció pod baixarse de la següent direcció web:

Junta Central Fallera: www.fallas.com


DRETS: 

Exents.

 

JURAT:

Estarà compost per cinc persones de reconeguda solvència i coneixements de fotografia, sent el mateix qui adjudicarà els premis i seleccionarà, cas de ser necessari, les obres per a l'exposició. La decisió del jurat serà inapelable, sent el mateix el responsable d'eliminar del veredicte aquells treballs que no reunisquen les condicions establides en aquestes bases. S'adjudicaran tots els premis establits, no podent declararse desert” cap d'ells.

 

PREMIS:

Gran Premi Nuevo Centro, “La cambra va estar allí, a la millor instantània de totes les fotografies presentades,

dotat amb una targeta regal de 300 euros i Socarrat.

Gran Premi LevanteEMV, a la fotografia més enginyosa de totes les presentades al concurs, dotat amb 30euros i Trofeu LevanteEMV.

Gran Premi La Joia Indumentaristas a la fotografia que millor represente la indumentària valenciana, dotat amb un tall de tela valenciana de 5,5 metres i trofeu.

 

Gran Premi Eugenia Puertes “Diversitat i Inclusió”, a la fotografia que millor capte la diversitat i inclusió en el mon faller, dotat amb un tall de tela valenciana.

En cada modalitat (B/N i Color) s'adjudicaran els seents premis:

1r premi: Targeta regal de Nuevo Centro de 250 euros, Socarrat de Nuevo Centro i llibre.

2n premi: Targeta regal de Nuevo Centro de 150 euros, Socarrat de Nuevo Centro, i llibre.

3r premi: Trofeu AGFOVAL, targeta regal de Nuevo Centro de 100 euros, Socarrat de Nuevo centro i llibre.

1r Accesit: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.

2n Accesit: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera es reserva el dret d'ampliar el nombre de premis, si la qualitat de les obres presentades, segons el parer del jurat qualificador, així ho aconsellara, mitjançant el lliurament del nombre de premis que es determine, dotats amb Trofeu, cortesia de la Junta Central Fallera.

Les fotografies premiades quedaran en propietat de la JUNTA CENTRAL FALLERA.

Els autors de les obres premiades cedeixen els drets de les mateixes a la J.C.F. per a la seua publicació, difusió i ús, sempre que es faça constar, en tot moment, el nom de l'autor.

Els autors de les obres premiades, exposades i/o presentades es responsabilitzen totalment de ser titulars dels drets d'autor i, en conseència, que no existeixen drets de tercers. També esresponsabilitzen de tota reclamació que poguera sorgir per drets d'imatge, quedant alliberats, per això, de tota responsabilitat la J.C.F i entitats colaboradores o patrocinadores.

 

CALENDARI DEL CONCURS:

TERMINI DE LLIURAMENT:

 

Hauran d'entregar‐se, exclusivament, en els locals de la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, situats en l'Av. de la Plata núm. 117, 46006 València, de dilluns a dijous de 18,30 a 20,15 hores.

Termini d'admissió serà del 18 de juliol al 7 de setembre de 2022. Les obres podran entregarse en mà o pemissatgeria, a ports pagats.

 

EXPOSICIÓ:

Tindrà lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, del dia 14 al 21 de setembre de 2022.


VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:

El lliurament de premis establits es realitzarà durant la inauguració de l'exposició, que tind lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, a les 19.30 hores del dia 14 de setembre de 2022.

I es farà públic en la pàgina web de la Junta Central Fallera (www.fallas.com),  així com en diversos mitjans de comunicació.

 

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES:

Del 03 al 27 d otubre de 2022, en el mateix lloc on es van entregar. Les fotografies no retirades en aquest termini passaran a formar part de l'arxiu fotogràfic de la J.C.F., amb els mateixos drets i deures que les obres premiades. Per a retirar les obres és necessari presentar el resguard que es farà entrega en la presentació o acreditar ser l'autor de les mateixes mitjançant l'exhibició del D.N.I o autoritzac expedida pel mateix en la qual es reflectisca, mitjançant fotocòpia, el DNI.

La Junta Central Fallera i organismes colaboradors no es fan responsables de les deterioracions, extraviaments o robatoris que pogueren patir les fotografies presentades a concurs, ocasionades per causes alienes a la seua voluntat.

Els autors de les obres presentades a aquest concurs accepten íntegrament el contingut d'aquestes bases. La seua interpretació, així com situacions imprevistes corresponen a la Comissió Organitzadora del concurs, sense que sobre la seua resolució pia cap reclamació.

El acte d'inauguració i lliurament dels premis del LXII Concurs de Fotografia estaran presidits per la FallerMajor de València, Srta. Carmen Martín i Carbonell i la seua Cort d'Honor.

Les seues dades estan registrades en el fitxer de Concursos” d'ús exclusiu de la JCF. Si vos desitja exercir el seu dret d'accés, rectificac i/o cancel∙lació, ha de dirigirse per escrit, fax o e‐mail a la Secretaria de la Delegació de Cultura de la JCF.

NOTA: Us recordem que J.C.F. romandrà tancada durant el mes  


BASES LXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

 

Colaboran: CC. NUEVO CENTRO, LEVANTE-EMV, LA JOIA INDUMENTARISTAS, EUGENIA PUERTES Y AGFOVAL

 

La Delegación de Cultura de la Junta Central Fallera, por medio del presente LXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, desea premiar el entusiasmo de las personas que durante las Fallas realizan reportajes o fotografías de todo aquello que representa el incomparable mundo de las Fallas.

 

 

 

PARTICIPANTES:

Todas las personas, sean o no profesionales de la fotografía.

MODALIDAD:

Color y Blanco y Negro.

TEMA:

Obligatoria y exclusivamente relativo a la Fiesta Fallera; su ambiente, las gentes, las Fallas, festejos, etc

 

OBRAS:

Cada autor podrá presentar un máximo de dos fotografías por modalidad.

 

PRESENTACIÓN:

El tamaño de la imagen fotográfica no excederá de 40 x 50 cm, y no pod ser inferior a 20 x 25 cm. Tendrá que ir montada sobre base blanca rígida, cartón-pluma, con medidas exteriores de 40 x 50 cm.

En la realización de las obras tendrán que observarse las más elementales normas de tiraje de calidad, en atención a la perdurabilidad y conservación de la obra. También hay que presentar la obra por correo electrónico a cultura@fallas.com, en formato JPG o TIFF con las siguientes características: 1920 x 1080 píxeles a 300 ppp. La foto tend el nombre del título y lema. No se recogerá ninguna fotografía que no lleve los datos correctos y no entrará en concurso si no ha sido enviada por e-mail.

 

  

IDENTIFICACIÓN

Al dorso de cada obra figurará el LEMA y TÍTULO de cada obra, utilizando para ello los cupones insertados en la hoja de inscripción. En sobre aparte, debidamente cerrado e identificado con el LEMA adoptado, se incluirá el boletín de inscripción debidamente rellenado en todos sus extremos. El boletín de inscripción pod bajarse de las siguientes direcciones web: Junta Central Fallera: www.fallas.com

DERECHOS: 

Exentos.

 

 JURADO:

Estará compuesto por cinco personas de reconocida solvencia y conocimientos de fotografía, siendo el mismo quién adjudicará los premios y seleccionará, caso de ser necesario, las obras para la exposición. La decisión del jurado será inapelable, siendo el mismo el responsable de eliminar del veredicto aquellos trabajos que no reúnan las condiciones establecidas en estas bases. Se adjudicarán todos los premios establecidos, no pudiendo declararse desierto ninguno de ellos.

 

PREMIOS:

Gran  Premio  Nuevo  Centro, 

"La cámara estuvo allí" a la mejos instantánea de todas las fotografías presentadas, dotado con una tarjeta de regalos de 300 euros i socarrat

Gran Premio LevanteEMV, a la fotografía mas ingeniosa de todass les presentadas al concurso, dotado co300 euros i Trofeo LevanteEMV.

Gran Premio La Joia Indumentaristas a la fotografía que mejoor represente la indumentaria valenciana, dotado con un corte de tela valenciana de 5,5 metros i trofeo.

Gran Premio Eugenia Puertes “Diversidad e Inclusión, a la fotografía que mejor capte la diversidad e inclusión en el mundo fallero, dotado con un corte de tela valenciana.

En cada modalidad (B/N y Color) se adjudicarán los siguientes premios:

1º premio: Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 250 euros, Socarrat de Nuevo Centro y libro.

2º premio: Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 150 euros, Socarrat de Nuevo Centro y  libro.

3º premio: Trofeo AGFOVAL, tarjeta regalo de Nuevo Centro de 100 euros, Socarrat de Nuevo centro y libro.

1º Accesit: Socarrat de Nuevo Centro y libro.

2º Accesit: Socarrat de Nuevo Centro y libro.

La Delegación de Cultura de la Junta Central Fallera se reserva el derecho de ampliar el número de premios, si la calidad de las obras presentadas, según el parecer del jurado calificador, así lo aconsejara, mediante la entrega del número de premios que se determine, dotados con Trofeo, cortesía de la Junta Central Fallera.

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la JUNTA CENTRAL FALLERA.

Los autores de las obras premiadas ceden los derechos de las mismas a la J.C.F. para su publicación, difusión y uso, siempre que se haga constar, en todo momento, el nombre del autor.

Los autores de las obras premiadas, expuestas y/o presentadas se responsabilizan totalmente de ser titulares de los derechos de autor y, en consecuencia, que no existen derechos de terceros. También se responsabilizan de toda reclamación que pudiera surgir por derechos de imagen, quedando liberados, por ello, de toda responsabilidad la J.C.F y entidades colaboradoras.

CALENDARIO DECONCURSO: 

PLAZO DE ENTREGA:

Tendrán que entregarse, exclusivamente, en los locales de la Delegación de Cultura de la Junta Central Fallera, situados en la Avda. de la Plata n.º 117, 46006 València, de lunes a jueves de 18,30 a 20.15 horas.

El Plazo de admisión será del 18 de julio al 7 de septiembre de 2022. Las obras podrán entregarse en mano o por mensajea, a portes pagados.

EXPOSICIÓN:

Tendrá lugar en la plaza interior de NUEVO CENTRO, del día 14 al 21 de septiembre de 2022.

VEREDICTO Y ENTREGA DE PREMIOS:

La entrega de premios establecidos se realizará durante la inauguración de la exposición, que tend lugar en la plaza interior de NUEVO CENTRO, a las 19.30 horas del día 14 de septiembre de 2022. Y se hará público en la página web de la Junta Central Fallera (www.fallas.com),  acomo en varios medios de comunicación.

 

 DEVOLUCIÓN DE LAOBRAS:

Del 3 al 27 de octubre de 2202, en el mismo lugar donde se entregaron. Las fotografías no retiradas en este plazo pasarán a formar parte del archivo fotográfico de la J.C.F., con los mismos derechos y deberes que las obras premiadas. Para retirar las obras es necesario  presentar el resguardo que se hará entrega en la presentación o acreditar ser el autor de las mismas mediante la exhibición del D.N.I o autorización expedida por el mismo en la cual se refleje, mediante fotocopia, el DNI.

La Junta Central Fallera y organismos patrocinadores o colaboradores no se hacen responsables de los deterioros, extravíos o robos que pudieran sufrir las fotografías presentadas a concurso, ocasionadas por causas ajenas a su voluntad.

Los autores de las obras presentadas a este concurso aceptan íntegramente el contenido de estas bases. Su interpretación, así como situaciones imprevistas corresponden a la Comisión Organizadora del concurso, sin que sobre su resolución quepa ninguna reclamación.

El acto de inauguración y entrega de los premios del LXII Concurso de Fotografía estarán presididos por la

Fallera Mayor de Valencia, Srta. Carmen Martín Carbonell y su Corte de Honor.

Sus datos están registrados en el fichero de Concursos” de uso exclusivo de la JCF. Si usted desea ejercer su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación, tiene que dirigirse por escrito, fax o e-mail a la Secretaría de la Delegación de Cultura de la JCF.

 NOTA: Les recordamos que J.C.F. permanecerá cerrada durante el mes de agosto.