EXPOSICIONES 75 ANIVERSARIO DE AGFOVAL

EXPOSICION "BIBLIOTECA ANTIGUO HOSPITAL DE VALENCIA", TE ESPERAMOS

10.9.20

Bases LX Concurso Fallas de fotografia

 BASES DEL CONCURSO

JUNTA CENTRAL FALLERA
SECRETARIA GENERAL


BASES LX CONCURS DE FOTOGRAFIA

  

Colaboren: CC. NUEVO CENTRO, AGFOVAL, LA JOIA INDUMENTARISTAS,

SEGLES INDUMENTARIA VALENCIANA I LEVANTEEMV

 

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, per mitjà del present LX

CONCURS DE FOTOGRAFIA, desitja premiar l'entusiasme de les persones que

durant les Falles realitzen reportatges o fotografies de tot allò que representa

l'incomparable món de les Falles.

PARTICIPANTS:

Totes les persones, siguen o no professionals de la fotografia.

MODALITAT:

Color i Blanc i Negre.

 

TEMA:

Obligatòria i exclusivament relatiu a la Festa Fallera; el seu ambient, les gents,

les Falles, festejos, etc…

 

OBRES:

Cada autor podrà presentar un màxim de dos fotografies per modalitat.

PRESENTACIÓ:

La grandària de la imatge fotogràfica no excedirà de 40 x 50 cm, i no podrà ser

inferior a 20 x 25 cm. Haurà d'anar muntada sobre suport blanc rígid, cartóploma,

amb mesures exteriors de 40 x 50 cm.

En la realització de les obres hauran d'observarse les més elementals normes

de tiraje de qualitat, en atenció a la perdurabilitat i conservació de l'obra.

També cal presentar l'obra per correu electrònic a cultura@fallas.com, en

format JPG o TIFF amb les següents característiques: 1920 x 1080 píxels a 300

ppp. La foto tindrà el nom del títol i lema. No es recollirà cap fotografia que no

porte les dades correctes i no entrarà en concurs si no ha segut enviada per email.

 

IDENTIFICACIÓ:

Al dors de cada obra figurarà el LEMA i TÍTOL de cada obra, utilitzant per a

això els cupons insertats en el bolletí d'aquestes bases. En sobre apart,

degudament tancat i identificat amb el LEMA adoptat, s'inclourà el bolletí

d'inscripció degudament emplenat en tots els seus extrems. El bolletí

d'inscripció podrà baixarse de les següents adreces web:

Junta Central Fallera: www.fallas.com

Nuevo Centro: www.nuevocentro.es

Agrupació Fotogràfica Valenciana: www.agfoval.com

 

DRETS: Exents.

 

JURAT:

Estarà compost per cinc persones de reconeguda solvència i coneixements de

fotografia, sent el mateix qui adjudicarà els premis i seleccionarà, cas de ser

necessari, les obres per a l'exposició. La decisió del jurat serà inapelable, sent

el mateix el responsable d'eliminar del veredicte aquells treballs que no

reunisquen les condicions establides en aquestes bases. S'adjudicaran tots els

premis establits, no podent declararse “desert” cap d'ells.

 

PREMIS:

Gran Premi LevanteEMV, a la fotografia més “enginyosa” de totes les

presentades al concurs, dotat amb 300 euros i Trofeu LevanteEMV.

Gran Premi Nuevo Centro, “La cambra va estar allí”, a la millor instantània de

totes les fotografies presentades, dotat amb una targeta regal de 300 euros i

Socarrat.

Gran Premi La Joia Indumentaristas a la fotografia que millor represente la

indumentària valenciana, dotat amb un tall de tela valenciana de 5,5 metres i

trofeu.

Gran Premi Segles Indumentaria Valenciana “No fallas 2020”, a la

fotografia que millor capte el sentiment de les “no" falles 2020, dotat en un tall

de tela negra i confecció de jubon, si el guanyador es dona o tall de tela I

confecció de jupetí, si es home.

En cada modalitat (B/N i Color) s'adjudicaran els següents premis:

1r premi: Targeta regal de Nuevo Centro de 250 euros, Socarrat de Nuevo

Centro i llibre.

2n premi: Targeta regal de Nuevo Centro de 150 euros, Socarrat de Nuevo

Centro, i llibre.

3r premi: Trofeu AGFOVAL, targeta regal de Nuevo Centro de 100 euros,

Socarrat de Nuevo centro i llibre.

1r Accesit: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.

2n Accesit: Socarrat de Nuevo Centro i llibre.

La Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera es reserva el dret d'ampliar

el nombre de premis, si la qualitat de les obres presentades, segons el parer del

jurat qualificador, així ho aconsellara, mitjançant el lliurament del nombre de

premis que es determine, dotats amb Trofeu, cortesia de la Junta Central

Fallera i Socarrat, cortesia de Nuevo Centro.

Les fotografies premiades quedaran en propietat de la JUNTA CENTRAL

FALLERA.

Els autors de les obres premiades cedeixen els drets de les mateixes a la J.C.F.

per a la seua publicació, difusió i ús, sempre que es faça constar, en tot

moment, el nom de l'autor.

Els autors de les obres premiades, exposades i/o presentades es

responsabilitzen totalment de ser titulars dels drets d'autor i, en conseqüència,

que no existeixen drets de tercers.

També es responsabilitzen de tota reclamació que poguera sorgir per “drets

d'imatge”, quedant alliberats, per això, de tota responsabilitat la J.C.F i entitats

colaboradores o patrocinadores.

 

CALENDARI DEL CONCURS:

 

TERMINI DE LLIURAMENT:

 

Hauran d'entregarse, exclusivament, en els locals de la Delegació de

Cultura de la Junta Central Fallera, situats en l'Av. de la Plata núm. 117,

46006 València, de dilluns a dijous de 19 a 20.30 hores. El Termini

d'admissió serà del 1 al 24 de setembre de 2020. Les obres podran

entregarse en mà o per missatgeria, a ports pagats.

 

EXPOSICIÓ:

Tindrà lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, del dia 2 al 18 d’octubre de

2020.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:

 

El lliurament de premis establits es realitzarà durant la inauguraió de

l'exposició, que tindrà lloc en la plaça interior de NUEVO CENTRO, a les 19.30

hores del dia 2 d’octubre de 2020.

I es farà públic en la pàgina web de la Junta Central Fallera (www.fallas.com),

en la de Nuevo Centro (www.nuevocentro.es) i en la de l'Agrupació Fotogràfica

Valenciana (www.agfoval.com)... així com en diversos mitjans de comunicació.

 

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES:

 

Del 26 d’octubre al 26 de novembre de 2020, en el mateix lloc on es van

entregar. Les fotografies no retirades en aquest termini passaran a formar part

de l'arxiu fotogràfic de la J.C.F., amb els mateixos drets i deures que les obres

premiades. Per a retirar les obres és necessari presentar el resguard que es

farà entrega en la presentació o acreditar ser l'autor de les mateixes mitjançant

l'exhibició del D.N.I o autorització expedida pel mateix en la qual es reflectisca,

mitjançant fotocòpia, el DNI.

La Junta Central Fallera i organismes patrocinadors o colaboradors no es fan

responsables de les deterioracions, extraviaments o robatoris que pogueren

patir les fotografies presentades a concurs, ocasionades per causes alienes a la

seua voluntat.

Els autors de les obres presentades a aquest concurs accepten íntegrament el

contingut d'aquestes bases. La seua interpretació, així com situacions

imprevistes corresponen a la Comissió Organitzadora del concurs, sense que

sobre la seua resolució càpia cap reclamació.

El acte d'inauguració i lliurament dels premis del LX Concurs de Fotografia

estaran presidits per la Fallera Major de València, Srta. Consuelo Llobell

Frasquet i la seua Cort d'Honor.

Les seues dades estan registrades en el fitxer de “Concursos” d'ús exclusiu de

la JCF. Si vosté desitja exercir el seu dret d'accés, rectificació i/o cancel·lació,

ha de dirigirse per escrit, fax o email a la Secretaria de la Delegació de

Cultura de la JCF.

NOTA: La realització del concurs queda supeditat a la situació sanitària del

moment de la celebració.

 

BASES LX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

 

Colaboran: CC. NUEVO CENTRO, AGFOVAL, LA JOYA INDUMENTARISTAS,

SEGLES INDUMENTARIA VALENCIANA Y LEVANTEEMV

La Delegación de Cultura de la Junta Central Fallera, por medio del presente

LX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, desea premiar el entusiasmo de las

personas que durante las Fallas realizan reportajes o fotografías de todo

aquello que representa el incomparable mundo de las Fallas.

 

PARTICIPANTES:

Todas las personas, sean o no profesionales de la fotografía.

 

MODALIDAD:

Color y Blanco y Negro

.

TEMA:

Obligatoria y exclusivamente relativo en la Fiesta Fallera; su ambiente, las

gentes, las Fallas, festejos, etc…

OBRAS:

Cada autor podrá presentar un máximo de dos fotografías por modalidad.

 

PRESENTACIÓN:

El tamaño de la imagen fotográfica no excederá de 40 x 50 cm, y no podrá ser

inferior a 20 x 25 cm. Tendrá que ir montada sobre apoyo blanco rígido,

cartón-despluma, con medidas exteriores de 40 x 50 cm.

En la realización de las obras tendrán que observarse las más elementales

normas de tiraje de calidad, en atención a la perdurabilidad y conservación de

la obra. También hay que presentar la obra por correo electrónico a

cultura@fallas.com, en formato JPG o TIFF con las siguientes características:

1920 x 1080 píxeles a 300 ppp. La foto tendrá el nombre del título y lema. No

se recogerá ninguna fotografía que no llevo los datos correctos y no entrará en

concurso si no ha sentado enviada por e-mail.

IDENTIFICACIÓN:

Al dorso de cada obra figurará el LEMA y TÍTULO de cada obra, utilizando para

lo cual los cupones insertados en el boletín de estas bases. En sobre aparte,

debidamente cerrado e identificado con el LEMA adoptado, se incluirá el

boletín de inscripción debidamente rellenado en todos sus extremos. El boletín

de inscripción podrá bajarse de las siguientes direcciones web:

Junta Central Fallera: www.fallas.com

Nuevo Centro: www.nuevocentro.es

Agrupación Fotográfica Valenciana: www.agfoval.com

DERECHOS: Exentos.

 

JURADO:

Estará compuesto por cinco personas de reconocida solvencia y conocimientos

de fotografía, siendo el mismo quién adjudicará los premios y seleccionará,

caso de ser necesario, las obras para la exposición. La decisión del jurado será

inapelable, siendo el mismo el responsable de eliminar del veredicto aquellos

trabajos que no reúnan las condiciones establecidas en estas bases. Se

adjudicarán todos los premios establecidos, no pudiendo declararse “desierto”

cabe de ellos.

 

PREMIOS:

Grand Prix LevanteEMV, a la fotografía más “ingeniosa” de todas las

presentadas al concurso, dotado con 300 euros y Trofeo LevanteEMV.

Grand Prix Nuevo Centro, “La cámara estuvo allí”, a la mejor instantánea de

todas las fotografías presentadas, dotado con una tarjeta regalo de 300 euros y

Achicharrado.

Grand Prix La Joya Indumentaristas a la fotografía que mejor represento la

indumentaria valenciana, dotado con un corte de tela valenciana de 5,5 metros

y trofeo.

Grand Prix Segles Indumentaria Valenciana “No fallas 2020”, a la fotografía

que mejor capto el sentimiento de las “no" fallas 2020, dotado en un corte de

tela negra y confección de jubon, si el ganador se da o corte de tela y

confección de chaleco, si se hombre.

En cada modalidad (B/N y Color) se adjudicarán los siguientes premios:

1.º premio: Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 250 euros, Achicharrado de

Nuevo Centro y libro.

2.º premio: Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 150 euros, Achicharrado de

Nuevo Centro, y libro.

3.º premio: Trofeo AGFOVAL, tarjeta regalo de Nuevo Centro de 100 euros,

Achicharrado de Nuevo centro y libro.

1.º Accesit: Achicharrado de Nuevo Centro y libro.

2.º Accesit: Achicharrado de Nuevo Centro y libro.

La Delegación de Cultura de la Junta Central Fallera se reserva el derecho de

ampliar el número de premios, si la calidad de las obras presentadas, según el

parecer del jurado calificador, así lo aconsejara, mediante la entrega del

número de premios que se determine, dotados con Trofeo, cortesía de la Junta

Central Fallera y Achicharrado, cortesía de Nuevo Centro.

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la JUNTA CENTRAL

FALLERA.

Los autores de las obras premiadas ceden los derechos de las mismas a la

J.C.F. para su publicación, difusión y uso, siempre que se haga constar, en

todo momento, el nombre del autor.

Los autores de las obras premiadas, expuestas y/o presentadas se

responsabilizan totalmente de ser titulares de los derechos de autor y, en

consecuencia, que no existen derechos de terceros. También se responsabilizan

de toda reclamación que pudiera surgir por “derechos de imagen”, quedando

liberados, por eso, de toda responsabilidad la J.C.F y entidades colaboradores

o patrocinadoras.

 

CALENDARIO DEL CONCURSO:

PLAZO DE ENTREGA:

 

Tendrán que entregarse, exclusivamente, en los locales de la Delegación de

Cultura de la Junta Central Fallera, situados en la Avda. de la Plata n.º 117,

46006 València, de lunes a jueves de 19 a 20.30 horas.

El Plazo de admisión será del 1 al 24 de septiembre de 2020. Las obras

podrán entregarse en mano o por mensajería, a portes pagados.

 

EXPOSICIÓN:

Tendrá lugar en la plaza interior de NUEVO CENTRO, del día 2 al 18 de

octubre de 2020.

 

VEREDICTO Y ENTREGA DE PREMIOS:

La entrega de premios establecidos se realizará durante la inauguraió de la

exposición, que tendrá lugar en la plaza interior de NUEVO CENTRO, a las

19.30 horas del día 2 de octubre de 2020.

Y se hará público en la página web de la Junta Central Fallera

(www.fallas.com), en la de Nuevo Centro (www.nuevocentro.es) y en la de la

Agrupación Fotográfica Valenciana (www.agfoval.com)... así como en varios

medios de comunicación.

 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS:

Del 26 de octubre al 26 de noviembre de 2020, en el mismo lugar donde se

entregaron. Las fotografías no retiradas en este plazo pasarán a formar parte

del archivo fotográfico de la J.C.F., con los mismos derechos y deberes que las

obras premiadas. Para retirar las obras es necesario presentar el resguardo que

se hará entrega en la presentación o acreditar ser el autor de las mismas

mediante la exhibición del D.N.I o autorización expedida por el mismo en la

cual se refleje, mediante fotocopia, el DNI.

La Junta Central Fallera y organismos patrocinadores o colaboradores no se

hacen responsables de los deterioros, extravíos o robos que pudieran sufrir las

fotografías presentadas a concurso, ocasionadas por causas ajenas a su

voluntad.

Los autores de las obras presentadas a este concurso aceptan íntegramente el

contenido de estas bases. Su interpretación, así como situaciones imprevistas

corresponden a la Comisión Organizadora del concurso, sin que sobre su

resolución quepa ninguna reclamación.

El acto de inauguración y entrega de los premios del LX Concurso de Fotografía

estarán presididos por la Fallera Mayor de València, Srta. Consuelo Llobell

Frasquet y su Cort de Honor.

Sus datos están registrados en el fichero de “Concursos” de uso exclusivo de la

JCF. Si usted desea ejercer su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación,

tiene que dirigirse por escrito, fax o email a la Secretaría de la Delegación de

Cultura de la JCF.

 

NOTA: La realización del concurso queda supeditado a la situación sanitaria

del momento de la celebración.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario